Aronija

Integritetspolicy


Integritetspolicy.pdf

Integritetspolicy för Wunderhecke Kft kunder

1. Information om hantering av personuppgifter

Wunderhecke Kft värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Wunderhecke Kft är det viktigt att vara öppna med hur http://mirakelhacken.se/ behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för Wunderhecke Kft s kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor.

Wunderhecke Kft arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på Wunderhecke Kft integritetspolicy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Wunderhecke Kft, H- 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.HUNGARY,

Email: info.mirakelhacken@gmail.com, Phone: 0043/699/10700710

Wunderhecke Kft har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Wunderhecke Kft att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter: Wunderhecke Kft, H- 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.HUNGARY,

Email: info.mirakelhacken@gmail.com, Phone: 0043/699/10700710

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in avhttp://mirakelhacken.se/ ?

När du Wunderhecke Kft s webbsidor som identifierad kund eller ansöker om medlemskap i Wunderhecke Kft , köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, Wunderhecke Kft -kortnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar Wunderhecke Kft dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Wunderhecke Kft, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 

 

 

Ändamål för användningen av dina uppgifter:

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

a.

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

b.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är Wunderhecke Kft s berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Wunderhecke Kft. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

c.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

 

 

 

d.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

 

 

 

 

 

 

5. Personuppgifter som Wunderhecke Kft samlar in

Wunderhecke Kft behandlar personnumer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder.

 

6. Hur Wunderhecke Kft använder informationen om dig

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss Wunderhecke Kft kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på Wunderhecke Kft att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment men också om tidlösa klassiker som du ännu inte har hittat. Vi kommer också kunna skicka dig särskilda medlemsförmåner baserade på dina intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig som medlem ytterligare erbjudanden utöver det som vi erbjuder till andra kunder.

 

Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att säga upp ditt medlemskap i Wunderhecke Kft.

 

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Wunderhecke Kft har samlat in om dig antingen från dig eller från officiella register såsom SPAR för att säkerställa rätt adressuppgifter eller andra aktörer som Wunderhecke Kft samarbetar med och där du också är kund, för att skapa den samlade informationen om dig.

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Wunderhecke Kft delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

 

8. Lagring och lagringstid

På Wunderhecke Kft behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Wunderhecke Kft har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjigt.

 

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 3 år efter transaktionsdatum.

• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.

• När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av likande Wunderhecke Kft produkter och tjänster, under en lagringstid av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Wunderhecke Kft .

 

Information som samlas in efter samtycke:

Om du varken är köpkund eller medlem i någon av Wunderhecke Kft s kundklubbar, men t ex besöker Wunderhecke Kft s web sida eller vid andra tillgällen där det blir aktuellt, kommer Wunderhecke Kft inhämta samtycke från dig innan Wunderhecke Kft gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar Wunderhecke Kft så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

 

9. Säkerhet för dina personuppgifter

På Wunderhecke Kft säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Wunderhecke Kft hanters endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

10. Dina rättigheter

Vi på Wunderhecke Kft vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Wunderhecke Kft tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Wunderhecke Kft. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Wunderhecke Kft är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär eller via vår chatt som du hittar på vår webbplats. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 0043/699/10700710


 

Integritetspolicy.pdf